CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Serbisyong Kalusugang Pangkaisipan para sa mga May Edad
Adult Mental Health Services

Kailan mapapakinabangan ang mga serbisyo mula sa Serbisyong Kalusugang Pangkaisipan?
When Can an Individual Benefit From Mental Health Services?

Maraming pang-araw-araw na pagsubok ang makakapagbago ng mga damdamin at kilos ng tao. Mahalagang malaman ang pagkakaiba ng pangkaraniwang kilos at ng mga sintomas ng mas grabeng problema. Ang mga problema ay kailangang bigyan ng pansin kung ito ay malubha, paulit-ulit, at nakakasagabal sa pang-araw-araw na gawain. May lunas sa mga suliraning pandamdamin o sakit pangkaisipan.

Tulad ng ibang sakit, ang paghahanap ng lunas ay makakatulong sa paggaling at pagkakaroon ng ginhawa. Mayroong tulong mula sa pribado at publikong sektor. Marami silang mabibigay na lunas na nakatuon sa pangunahing katauhan na tumutugon sa iba't-ibang lahi. Mayroon ding edukasyon para sa komunidad at pamilya.

Paano malulunasan ang sakit pangkaisipan?
How Are Mental Illnesses Treated?

Ang mga serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan ay may dalawang bahagi: ang pag-susuri at pagbibigay lunas sa sakit.

Pag-susuri (Assessment) - Ang mga problema ay inaalam upang mapagpasyahan kung makakabuti sa iyo ang serbisyong para sa kalusugang pangkasipan. Ang pagsusuri ay isang paraan ng tuluy-tuloy na pagtutulungan. Kasama na dito ang paggawa ng pang-matagalang layunin sa pagpapagaling na ayon sa iyong mga hinaharap na pagsubok, kakayahan, pagnanais, at mga pangangailangan. Kadalasan, ang posibleng dahilan (halimbawa: pangkatauhan o pangkapaligiran) ng iyong mga problema ay matutuklasan upang ikaw ay maiugnay sa nararapat na serbisyo.

Pagbibigay Lunas (Treatment) - Sa kabuuan, ang mga sakit pangkaisipan ay nabibigyang lunas ng paggagamot, therapy at ng psychosocial rehabilitation o mga pamamaraan sa pagpapanibagong-buhay.

 • Ang gamot ay nakakatulong na mabawasan o matanggal ang mga sintomas o ugali na may kaugnayan sa problema ng kalusugang pangkaisipan.
 • Ang therapy ay makakatulong sa pag-unawa at pagpapabuti ng pagpapatakbo sa buhay at pangangalaga sa sarili, at upang makatulong sa pag-buo ng panlipunan at pang-araw-araw na kakayahan.
 • Ang Psychosocial Rehabilitation o mga pamamaraan sa pagpapanibagong buhay ay makakatulong sa pagbuo ng grupong magbibigay suporta, pagpapanatili ng buhay, panlipunan at panghanapbuhay na kakayahan, pangangalaga ng sintomas at pansariling pag-aaruga, habang sinusuportahan ang iyong pagpapagaling.

Ang mga serbisyo ay naipapahatid sa iba't-ibang paraan, kasama na dito ang:

 • Outpatient services - sa mga klinika o ibang pamayanang organisasyon, tumutulong na pangasiwaan at patatagin ang mga sintomas, at mapanatili ang kakayahang mabuhay at ang mga suportang kailangan upang makapamuhay sa komunidad. Ang mga tulong na ito ay maaaring may pansarili o pang-grupong sanggunian.
 • Psychiatric Emergency Services - ito ay para sa mga taong nakakaranas ng krisis at nalalagay sa panganib ang kanilang buhay o ang buhay ng ibang tao. Kapag may krisis, tayo ay nakakaramdam ng panghihina at pagkaligalig. Kung mayroong krisis, tumawag sa 911 o dalhin ang inyong kamag-anak sa ospital.
 • Inpatient hospital treatment - nagbibigay ng 24 na oras ng masidhing pamamahala ng mga kailangang panlunas at masinop na pagsusuri ng mga matinding sintomas upang patatagin ang mga ito.
 • Residential treatment - ay maaaring kahalili ng inpatient at iba pang pang-institusyonal na pangangalaga para sa taong may krisis o nangangailangan ng tulong na makapamuhay muli sa komunidad at nangangailangan ng 24 na oras ng masidhing suporta pero hindi naman nangangailangan ng 24 na oras ng pangangalaga.
 • Vocational Rehabilitation & Peer Support Program - tumutulong na makilala ng isang tao ang kanyang mga hilig at kakayahang makapag-trabaho, matutuhan ang mga kasanayang pang-trabaho at upang mapanatili ang kanyang trabaho.
 • Self-Help and Peer Support Programs - nagbibigayan ng emosyonal na suporta at sanggunian sa kapwa may sakit. Pag-asa at pagpapagaling ang siyang layunin. Ang mga serbisyong ito ay makakatulong na mabawasan ang maling paniniwala sa sakit pangkaisipan.

Ang koordinasyon ng mga serbisyo ay mahalaga upang matulungan ang mga taong makagamit ng mga kailangang serbisyo at ang koordinasyon ng mga tagapagbigay ng serbisyo.

Sino ang mga nagbibigay ng lunas?
Who Provides Treatment?

Mayroong mga dalubhasa sa kalusugang pangkaisipan na maaaring magsuri at magbigay lunas sa mga problema sa kalusugang pangkaisipan.

 • Psychiatrist - doktor na dalubhasa sa paggamot ng mga sakit pangkaisipan, maaaring magreseta ng gamot at magbigay ng iba pang makakatulong na serbisyo
 • Psychologist - mayroong doctorate sa psychology, kadalasan ay kasali sa mga pagsasaliksik, psychological testing, at sa pagsasagawa ng therapy.
 • Social Worker o Marrriage Family Therapist - mayroong master's degree sa social work, psychiatry o counseling at karaniwang nagsasagawa ng therapy, koordinasyon ng mga serbisyo at mga pangsuportang serbisyo.
 • Iba pang mga propesyonal sa kalusugang pangkaisipan - mga psychiatric nurses, mga tagapayo sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot/alak, psychiatric technician, at mga nagsasagawa ng psychosocial rehabilitation

Iba pang makatutulong na serbisyo:

 • Mga espesyalistang peer support at mga sumusuporta sa pamilya - sila ay mga paraprofessionals na sumusuporta ayon sa antas ng isang peer para sa mga taong gumagamit ng mga serbisyo at/o ang kanilang mga pamilya.

Paano ako makakakuha ng tulong?
How Can I Get Help?

Kung ikaw o isang miyembro ng iyong pamilya ay nangangailangan ng serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan, magkonsulta sa iyong doktor at humiling ng pagsusuri at lunas para sa mga sakit pangkaisipan .

Ikaw at ang miyembro ng iyong pamilya ay maaaring makatanggap ng serbisyo mula sa County Mental Health Plan para sa mga sakit pangkaisipan. Maaari silang tawagan nang libre 24 na oras araw-araw at meron silang mga espesyalistang maaaring magsuri at umalam ng inyong problema upang mabigyan ng angkop na solusyon. Maaari silang maka-usap sa inyong sariling wika. Ang inyong tawag ay ituturing na kompidensyal o sekreto at ang pagpapagamot ay boluntaryo. Ang kanilang numero ng telepono at mga serbisyo ay mahahanap sa phone book.

Saan ako makakakuha ng karagdagang impormasyon?
Where Can I Get More Information?

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov

National Mental Health Association
(800) 969-6642
http://www.nmha.org

National Alliance for the Mentally Ill
(800) 950-6264
http://www.nami.org

Anxiety Disorders Association of America
(240) 485-1001
http://www.adaa.org